ผู้บริหาร

0 ผคก

1 วค2 ซบ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ผู้ใช้งานทั้งหมด

1190341
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
4707
96
1180849
12719
7560
1190341

Your IP: 3.214.224.224
2020-02-23 11:15

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

 

2) ให้การบริการด้านข้อมูลการสื่อสารและข่าวสาร กำหนดนามเรียกขาน บริการรับ-ส่งข่าวสารทางระบบวิทยุ HF/SSB , VHF/FM ทางโทรสาร (FAX)  และโทรสารผ่านระบบเครือข่าย บริการต่อสายตู้โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบข่าว ลงทะเบียน นำจ่าย ข่าวสารรวมถึง ให้บริการและเผยแพร่ระบบประชุมทางไกลประสานงานข่าว ระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมสำเนารายงานสถิติและผลงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทาน และโครงการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตอบสนองต่อภารกิจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วยกล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ออกแบบช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน

 

5) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วยกล้องวงจนปิด (cctv) เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่ายฯ 

 

แผนภมฝายไฟฟา

logo117ปี

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322