ผู้บริหาร

0 ผคก

1 วค2 ซบ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ผู้ใช้งานทั้งหมด

1190318
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
4707
73
1180849
12696
7560
1190318

Your IP: 3.214.224.224
2020-02-23 10:25

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานและงบประมาณ การปฏิบัติงานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกล ที่ใช้งานกับภารกิจกรมทุกชนิดให้กับสำนักชลประทาน และโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

           2. อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านเครื่องกลของสำนักงานชลประทานและโครงการต่างๆ เพื่อให้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แล้วเสร็จตามแผนอย่างมีคุณภาพ

            3. บริหารสัญญาจ้างการควบคุมงานด้านเครื่องกลของสำนักงานชลประทานและโครงการต่างๆ เพื่อให้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แล้วเสร็จตามแผนอย่างมีคุณภาพ

          4. ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลงเครื่องกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลเพื่อให้เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด ปลอดภัย

         5. ออกแบบ ผลิต/พัฒนา ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรกลเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลเพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งาน สะดวก ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ

           6. ติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร  เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อให้ถกต้องตามแบบ คุณลักษณะที่กำหนด มีความสอดคล้องกับพื้นที่ / ลักษณะงานและตอบสนองความต้องการใช้งาน

          7. ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้านเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกล เพื่อพัฒนาปรับปรุงในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          8. สำรวจ รวบรวม ออกแบบ ระบบฐานข้อมูล เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นยำ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เหมาะสมและเพียงพอต่อการนำไปใช้งานและการตัดสินใจ

           9. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบสื่อสาร อุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรวจตามระยะเวลาที่กำหนด

          10. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะงานด้านเครื่องจักรกล รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

         11. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจสำนักชลประทาน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

logo117ปี

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322