0 ผคก

ปฏิทิน

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ผู้ใช้งานทั้งหมด

1201742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
189
623
1199528
1614
7551
1201742

Your IP: 3.233.215.196
2020-04-08 12:22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/mechine/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

ระเบียบสื่อสารและโทรคมนาคม

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยสื่อสารและโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

                    เพื่อให้การมี การใช้ การควบคุมรักษาและเบิกค่าใช้จ่ายของเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆที่มีใช้งานในกรมชลประทาน เกิดความคล่องตัว ถูกต้องเหมาะสมต่อการบริหารราชการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้

                    1.  ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยสื่อสารและโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 "

                    2.  อ้างถึง
                        2.1   พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535
                        2.2   ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ ( Systhesizer) ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2533
                        2.3   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/47675 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2533 เรื่อง การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ
                        2.4   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/4529 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2521 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
                        2.5   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/ ว 12909 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2510 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกล
                        2.6   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/17940 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2520 เรื่อง การป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการ
โทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว
                        2.7   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/4610 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526 เรื่อง การใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว
                        2.8   คำสั่งกรมชลประทานที่ 382/2543 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว
                        2.9   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0526.5/ ว. 38 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
                        2.10   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0514/ ว. 73 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2538 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
                        2.11   หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0514/ ว. 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการและสถานที่
                        2.12   คำสั่งกรมชลประทานที่ ข. 53/2544  เรื่อง  มอบอำนาจในการดำเนินการด้านพัสดุให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
                        2.13   คำสั่งกรมชลประทานที่ ข. 54/2544 เรื่อง  มอบอำนาจในการดำเนินการด้านพัสดุให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานทางท้องถิ่น
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

                    3.   ให้ยกเลิก
                        3.1   อนุมัติหลักการเมื่อ 18 ธันวาคม 2538 เรื่อง หลักเกณฑ์การพูดโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการระหว่างประเทศ
                        3.2   อนุมัติหลักการเมื่อ 18 ธันวาคม 2538 เรื่อง ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหาทางส่วนกลาง

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                    4.   ระเบียบนี้ใช้กับเครื่องมือสื่อสารของกรมชลประทานและให้ทุกสำนัก กอง หน่วยงานเทียบเท่ากอง ส่วน โครงการ ฝ่าย หน่วยงานอิสระและ หน่วยงานเฉพาะกิจของกรมชลประทาน ซึ่งมีเครื่องมือสื่อสารในครอบครองปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

                    5.   ให้กองสื่อสารเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้กับทั้งให้มีหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งออกระเบียบปฏิบัติ หรือข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความสะดวก รัดกุมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

                    6.   ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือปราศจากอำนาจให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

หมวด 1
บททั่วไป

                    7.   ในระเบียบนี้
                        7.1   " ครุภัณฑ์สื่อสาร " หมายถึง
                             7.1.1   เครื่องวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุและอุปกรณ์ เสาอากาศวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ   เครื่องวิทยุติดตามตัว   ( PAGER)   เครื่องสื่อสารสัญญาณดาวเทียม   เครื่องรายงานข้อมูลระยะไกลหรือ   โทรมาตร ( TELEMWTERING SYSTEM)   เครื่องควบคุมระยะไกล (TELECONTROL SYSTEM) เครื่องประชุมระยะไกล ( TELECONFERENCE SYSTEM) เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) ฯลฯ
                             7.1.2   ตู้สาขาโทรศัพท์ ได้แก่ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบธรรมดา ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องพูดติดต่อภายใน ฯลฯ
                             7.1.3   เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง วิทยุเทป ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม เครื่องอัดสำเนาเทป ฯลฯ
                             7.1.4   เครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ เครื่องตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ุเครื่องตรวจสอบ
และตรวจวัดระบบโทรศัพท์ เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ เครื่องตรวจระดับสัญญาณไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความเบี่ยงเบน
สัญญาณไฟฟ้า เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังส่ง เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณโทรคมนาคม ฯลฯ
                        7.2   " กองผู้ควบคุม" หมายถึงกองสื่อสาร
                        7.3   " กองเจ้าสังกัด" หมายถึง สำนัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นไปที่ได้รับเครื่องมือสื่อสารไปอยู่ในความรับผิดชอบ
                        7.4   " หน่วยงาน" หมายถึง สำนัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นไป ส่วน โครงการฯหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน
                        7.5   " อธิบดี " หมายถึงอธิบดีกรมชลประทาน
                        7.6   " ผู้อำนวยการสำนัก " หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักตามการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
                        7.7   " ผู้อำนวยการกอง" หมายถึง ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับกองตามการแบ่งส่วนราชการ
กรมชลประทาน
                        7.8   " ข้าราชการ" หมายถึง ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน
                        7.9   " พนักงานสื่อสาร" หมายถึง ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร
                        7.10   " เครื่องวิทยุคมนาคม" หมายถึง เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของกรมชลประทาน
                        7.11   " ข่ายวิทยุสื่อสาร" หมายถึง การจัดให้เครื่องวิทยุคมนาคมในหน่วยงานต่างๆของกรมชลประทานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุช่องสัญญาณเดียวกันซึ่งได้จัดสรรโดยกองสื่อสาร
                        7.12   " สถานีสื่อสาร" หมายถึง สถานที่ซึ่งติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทานโดยได้รับใบอนุญาต และสัญญาณเรียกขานจากกองสื่อสาร
                        7.13   " ศูนย์สื่อสาร" หมายถึง สถานีสื่อสารที่มีเครื่องมือสื่อสารและทำหน้าที่ควบคุมสถานีแม่ข่าย สถานีลูกข่ายในการปฏิบัติภารกิจ
การสื่อสารในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกองสื่อสารเป็นผู้กำหนด
                        7.14   " สถานีแม่ข่าย" หมายถึง สถานีสื่อสารที่มีเครื่องมือสื่อสารและทำหน้าที่ควบคุมสถานีลูกข่ายในการปฏิบัติภารกิจการสื่อสาร
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยกองสื่อสารเป็นผู้กำหนด
                        7.15   " สถานีลูกข่าย" หมายถึง สถานีสื่อสารที่ปฏิบัติภารกิจการสื่อสารในพื้นที่รับผิดชอบและอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานีแม่ข่าย

หมวด 2
การจัดหา การจ่ายโอน และการจำหน่ายครุภัณฑ์สื่อสาร

                    8.   ครุภัณฑ์สื่อสารดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดหาทางส่วนกลาง
                        8.1   เครื่องรับ-ส่งวิทยุและอุปกรณ์
                        8.2   ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติขนาดตั้งแต่ 48 เลขหมายขึ้นไป
                        8.3   เครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือสื่อสาร
                        8.4   ระบบรายงานข้อมูลระยะไกลหรือโทรมาตร (TELEMETERING SYSTEM) ยกเว้นอุปกรณ์วัดด้านอุตุและอุทกวิทยา
                        8.5   ระบบควบคุมระยะไกล ( TELECONTROL SYSTEM ) เฉพาะที่ใช้สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

ครุภัณฑ์สื่อสารนอกเหนือจากนี้สามารถดำเนินการจัดหาทางท้องถิ่นได

                    9.   การได้มาซึ่งครุภัณฑ์สื่อสารโดยการบริจาคให้กองสื่อสารเป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอกรมฯ อนุมัติ

                    10.   ครุภัณฑ์สื่อสารให้ใช้หลักฐานการจ่ายโอนโดยใช้แบบพิมพ์ใบรับสิ่งของ (ชป. 211) ยกเว้นเครื่องรับ-ส่งวิทยุและอุปกรณ์ ให้ใช้หลักฐานการจ่าย โดยใช้แบบพิมพ์ใบจ่ายยืม ( ชป. 279)

                    11.   เครื่องรับ-ส่งวิทยุและอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ต้องนำส่งคืนกองสื่อสาร เพื่อดำเนินการจำหน่ายต่อไป

หมวด 3
การขอติดตั้งและโอนย้ายโทรศัพท์ราชการ

                    12.   ในการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ราชการในสถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิบดีในสายงาน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนอธิบดี โดยผ่านสำนัก/กองเจ้าสังกัดและกองสื่อสารพิจารณาเสนอตามความจำเป็นและความเหมาะสมแก่ทางราชการ

                    13.   การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำบ้านพัก ( บ้านพักของทางราชการและบ้านพักส่วนตัวราชการ) ให้ติดตั้งเฉพาะข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่ต้องติดต่อราชการ นอกเวลาราชการปกติเป็นประจำคนละ 1 เลขหมาย ดังนี้
                        13.1   ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิบดีในสายงาน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนอธิบดี โดยผ่านกองสื่อสารพิจารณาเสนอ
                        13.2   ข้าราชการตำแหน่งนอกเหนือจากข้อ 13.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น
ที่ต้องใช้โทรศัพท์ผ่านกองสื่อสารพิจารณาเสนอ
                        13.3   เมื่อข้าราชการพ้นจากตำแหน่งหรือหมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้กรมฯ ( โดยกองสื่อสาร) เป็นผู้สั่งถอนการติดตั้ง
โทรศัพท์นั้นเสีย

                    14.   กรมฯ จะจ่ายค่าเช่าโทรศัพท์ (ค่าเช่าหมายเลข) และค่าใช้บริการ สำหรับข้าราชการที่มีโทรศัพท์ติดตั้งประจำบ้านพักตามข้อ 13 ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ เดือนละ 100 ครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ครั้งให้จ่ายเอง

ข้าราชการตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในราชการเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว ให้ขออนุมัติปลัดกระทรวง
กรณีข้าราชการพ้นจากตำแหน่งหรือหมกความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์ ให้งดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวทันที

                    15.   การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักส่วนตัวข้าราชการ กรมฯ จ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเชื่อมต่อเลขหมายตามที่องค์การโทรศัพท
์แห่งประเทศไทย เรียกเก็บ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ ค่าเดินสายภายในบริเวณอาคารและการดูแลซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น ให้ข้าราชการผู้นั้นจ่ายเอง

                    16.   กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักส่วนตัวพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และประสงค์จะขอโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวให้กรมฯสั่งโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัว โดยให้ข้าราชการผู้นั้นจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนเอง

กรณีข้าราชการไม่ประสงขอโอนเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวให้ดำเนินการตามข้อ 13.3 และข้อ 14 วรรค 3

                    17.   เมื่อข้าราชการผู้ซึ่งติดตั้งโทรศัพท์ราชการที่บ้านพักส่วนตัวพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
ต้องรีบรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมฯทราบ โดยผ่านกองสื่อสารเพื่อสั่งถอนการติดตั้งโทรศัพท์นั้นเสีย หากไม่รีบรายงานเป็นเหตุให้ทางราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ ข้าราชการผู้นั้นต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ทางราชการเสียไป

                    18.   เมื่อดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วให้แจ้งเลขหมายให้กองสื่อสารทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

หมวด 4
การใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

                    19.   สำนัก/กองที่มีเรื่องราชการด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพูดโทรศัพท์หรือส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) ไปต่างประเทศ จะต้องทำรายงานเสนอกรมฯ (ตามแบบฟอร์มสส. 18) เพื่อขออนุมัติโดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตามแบบคำขอที่กำหนด เมื่อได้รับอนุมัติ
ิแล้วจะต้องส่งสำเนาเรื่องให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสื่อสารทราบเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย

                    20.   ให้สำนัก/กอง จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
( ตามแบบฟอร์ม สส. 19)

หมวด 5
การใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ

                    21.   การใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติให้ใช้ติดต่อราชการเท่านั้นและเลขหมายที่เปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติไว้ใช้ในราชการให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
                        21.1.   การใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติให้ใช้ติดต่อราชการให้ใช้เฉพาะในราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการขึ้นไป
                        21.2.   ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติเพื่อติดต่อราชการนอกจาก ข้อ 21.1 ให้ขออนุญาตจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบโทรศัพท์เลขหมายนั้นๆเสียก่อนจึงจะใช้โทรศัพท์ติดต่อได้ ( ตามแบบฟอร์ม สส. 20 )
                        21.3   ให้หน่วยงานควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลโดยทำเป็นตารางรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทางไกลตามแบบฟอร์ม สส. 21 ที่กองสื่อสารกำหนด เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน การใช้โทรศัพท์ทางไกลของทางราชการแต่ละเลขหมายแต่ละเดือน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
และต้องกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนชัดเจน
                    22.   ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ทางไกลติดต่อพูดเรื่องส่วนตัวให้ขออนุญาตจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการ ขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบโทรศัพท์เลขหมายนั้นๆ เสียก่อน จึงจะใช้โทรศัพท์ติดต่อได้ ( ตามแบบฟอร์ม สส. 22 ) พร้อมทั้งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 21.3 โดยผู้พูดจะต้องชำระเงินส่วนตัวเป็นค่าใช้บริการเองทั้งสิ้น

หมวด 6
การใช้วิทยุคมนาคม

                    23.   ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                        23.1   เป็นข้าราชการ
                        23.2   ต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปหรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ( SYSTEHSIZER) จากกรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                        23.3   ต้องได้รับบัตรอนุญาตให้ร่วมใช้ข่ายวิทยุสื่อสารกรมชลประทานจากกองสื่อสาร

                    24.   การใช้ความถี่วิทยุคมนาคมให้สถานีสื่อสารและลูกข่าย ถือปฏิบัติดังนี้
                        24.1   ให้ใช้ความถี่เฉพาะตามที่กองสื่อสารกำหนดให้เท่านั้น
                        24.2   การใช้ความถี่วิทยุอื่นของหน่วยงานอื่น จะต้องเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุญาต หรือเห็นชอบจาก เจ้าของความถี่วิทยุ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
                        24.3   การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้ใช้เฉพาะในพื้นที่ข่ายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ ให้แจ้งสถานีแม่ข่ายนั้นๆ ทราบก่อน
                        24.4   การติดต่อทางวิทยุคมนาคม ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ ข้อความกะทัดรัดและหลีกเลี่ยง การรับ - ส่งข่าวสารที่ไม่ใช่ของทางราชการ ขณะติดต่อสื่อสารอยู่  ห้ามพูดแทรกเข้าไป เว้นแต่มีข่าวด่วนหรือเหตุฉุกเฉิน

                    25.   การตั้งและเปิดสถานีสื่อสารต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน โดยกองสื่อสารอนุญาตให้ตั้งและเปิดสถานีสื่อสาร พร้อมทั้งกำหนด รหัสเรียกขาน และความถี่ที่กำหนดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเท่านั้น

                    26.   ในการย้ายสถานีสื่อสาร ต้องแจ้งให้กองสื่อสารทราบ เพื่อดำเนินการออกหลักฐานการปิดและเปิดสถานีใหม่

หมวด 7
การขอมี ขอใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว

                    27.   สำนัก/กองที่ต้องการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัวต้องพิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเสนอกรมฯพิจารณาอนุมัติในหลักการก่อน

                    28.   การขอใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัวให้ดำเนินการได้เฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีภารกิจและความจำเป็นสำหรับ ใช้ติดต่อราชการ โดยให้ชี้แจงเหตุผลเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณา โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับรอง

                    29.   การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัวและการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องให้สำนัก/กอง ที่ต้องการใช้ ตั้งงบประมาณในการจัดหาเอง และการจัดหาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

                    30.   เมื่อดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัวเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนัก/กองส่งสำเนาสัญญา ให้กองสื่อสารทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา

                    31.   ให้สำนัก/กอง แจ้งชื่อ ตำแหน่ง และเลขหมายของผู้ถือครองวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุติดตามตัว ให้กองสื่อสารทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวในภายหลัง ให้แจ้งกองสื่อสารทราบด้วย

                    32.   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว ( จากการเช่า ) เช่น ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าขอใช้ เลขหมาย ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้บริการ ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติแทนอธิบดี ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

                    33.   กรณีที่ซื้อเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือได้รับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในราชการ และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้ จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

                    34.   การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้บริการ) ให้พิจารณาความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ภายในวงเงิน ไม่เกินเดือนละ คนละ 1,000 บาท โดยส่วนที่เกินให้ผู้ถือครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

                    35.   ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการวิทยุติดตามตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำคัญในกรณีเร่งด่วน ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ผู้ให้บริการ เรียกเก็บ และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

                    36.   ให้ สำนัก/กอง ส่งรายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัวในแต่ละเดือนให้กองสื่อสารทราบ

หมวด 8
การติดตั้ง การซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

                    37.   การดำเนินการติดตั้ง ย้าย ถอน หรือซ่อมเครื่องมือสื่อสารให้กองสื่อสารเป็นผู้ดำเนินการ

                    38.   การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้ง ย้าย ถอน หรือซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ใช้งาน เครื่องมือสื่อสาร

 

                                                                                                                                     ประกาศ   ณ   วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  2544

                                                                                                                                            นายกิจจา ผลภาษี
                                                                                                                                                     อธิบดีกรมชลประทาน

logo117ปี

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322